با من که به چشمِ تو گرفتارم و محتاج

با من که به چشمِ تو گرفتارم و محتاج
حرفی بزن ای قلبِ مرا برده به تاراج

ای موی پریشانِ تو دریایِ خروشان
بگذار مرا غرق کند این شبِ مواج