گوهر خود را هويدا كن، كمال اين است و بس

گوهر خود را هويدا كن، كمال اين است و بس
خويش را در خويش پيدا كن، كمال اين است و بس

سنگ دل را سُرمه كن در آسياي رنج و درد
ديده را زين سُرمه بينا كن، كمال اين است و بس

هم‌نشيني با خدا خواهي اگر در عرشِ ربّ
در درون اهل دل جا كن، كمال اين است و بس