تا توی با ‌‌خویشی، عدد بینی‌ همه

شاعر: خوارزمی

تا توی با ‌‌خویشی، عدد بینی‌ همه
چون شوی فانی، احد بینی‌ همه

تا تو باشی‌ نیک و بد آنجا بود
چون توی گم گشتی همه زیبا بود