چار چیز است از عطاهایِ کریم

شاعر: نامعلوم

چار چیز است از عطاهایِ کریم
با تو گویم یادگیرش ای سلیم

فرض حق اول به جای آوردن است
والدین از خویش راضی کردن است

حکم دیگر چیست با شیطان جهاد
چارُمش نیکی به خلقِ نامراد